Regulamin

Albatros Medical Spa w Mielnie

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Albatros Medical Spa Mielno („Hotel”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki, całości lub części należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, a także na stronie Hotelu www.fwp.ta.pl w zakładce Regulamin.
 4. Operatorem Hotelu jest RELAX – TOUR Sp. z o. o. ul. M. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Doba hotelowa może zostać przedłużona do godziny 12:00 bez dopłaty tylko w niskim sezonie.
 4. Doba hotelowa może zostać przedłużona do godziny 16:00 za dopłatą 50 zł.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 10:00. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu pomimo jego zgłoszenia przez Gościa w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (pokoi), jak również w stosunku do Gościa nie przestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jak również nieprzedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.
 7. Gość powinien opuścić i opróżnić z wniesionych przez siebie rzeczy zajmowany pokój najpóźniej do końca doby hotelowej. W przypadku nieopuszczenia pokoju do końca doby hotelowej (tj. do godziny 11.00 w danym dniu), Hotel obciąży gościa kwotą 100 (słownie: stu) złotych za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacje w Hotelu mogą być dokonywane w następujących formach: telefonicznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wiadomość e-mail, rezerwacja poprzez portal współpracujący z Hotelem) lub osobiście w recepcji Hotelu. W przypadku rezerwacji składanych w drodze elektronicznej, rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Gość zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w karcie meldunkowej, a Hotel ma prawo ich zweryfikowania.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.

§4 POBYT

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa lub nakazać opuszczenie Hotelu Gościowi, który narusza Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu, zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszenie godności i dóbr osobistych innych osób, zakłócanie spokojnego pobytu w Hotelu przez innych gości, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej Hotel jest uprawniony do obciążenia Gościa za zniszczone mienie, jak również nieopłacone usługi hotelowe do 7 dni od dnia jego wymeldowania się z Hotelu.
 4. Dodatkowe opłaty związane z pobytem w Hotelu: zwierzę w pokoju (50 PLN), palenie w pokoju i na terenie Hotelu (500PLN).

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem, z którym pojawił się w Hotelu, dbania o niezakłócanie przez zwierzę ciszy i spokoju gości. Zwierzęta mają zakaz wstępu do części ogólnie użytkowanych. Gość nie może wyprowadzać zwierząt w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych na teren Hotelu (teren zielony, plac zabaw, parking).
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia Hotelu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób lub z winy zwierzęcia, którego jest właścicielem. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w Hotelu) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka może zostać zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Hotelu.
 5. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu, może zostać z niego usunięty. Hotel ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które w jego ocenie będą niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jak również w sytuacjach, kiedy rzeczy te zostały mu powierzone do przechowania.
 2. Gość powinien zawiadomić Hotel niezwłocznie o fakcie utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza jego terenem.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Wszelkie przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez Gościa będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przechowane przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu Hotel ma prawo rzeczy te zutylizować. Rzeczy, których przechowanie w Hotelu jest utrudnione ze względu na ich właściwości mogą zostać oddane przez Hotel na przechowanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gościa.

§8 CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja lub mogą być one zgłaszane elektronicznie na adres: albatros@relaxtour.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje złożone po upływie tygodnia od zakończenia świadczenia usługi hotelowej nie będą uwzględniane.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Jednocześnie Hotel informuje Gościa, że:
  1. administratorem danych osobowych Gościa jest RELAX – TOUR Sp. z o. o. ul. M. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa;
  2. podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych w odniesieniu do własnych towarów lub usług;
  3. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji;
  6. dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Hotel będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa.